15:25 ICT Thứ năm, 30/05/2024
TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC; KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC; XÂY DỰNG TỈNH KON TUM ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang nhất » Nội dung » Hoạt động các ban Xây dựng Đảng » Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Thông báo nội dung ôn thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020

Thứ năm - 13/05/2021 16:39
NỘI DUNG ÔN THI VÒNG 2
         
I. Nghiệp vụ chuyên ngành (ngạch Chuyên viên và tương đương) thi viết, thời gian thi 180 phút: gồm các nội dung
1. Hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội của Việt Nam hiện nay;
2. Một số vấn đề cơ bản về Luật cán bộ, công chức năm 2008 (chương II, III, IV) và Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức (Liên quan đến các chương II, III, IV).
3. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của tỉnh Kon Tum theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW và Chương trình số 51-CTr/TU, ngày 09/02/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Chương trình số 53-CTr/TU, ngày 21/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.
4. Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Kon Tum (phần thứ hai).
5. Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở.
6. Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24-02-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh.

II. Ngạch kế toán viên, thi viết, thời gian 180 phút: gồm các nội dung
1.     Luật Kế toán số 88/2015 ngày 20/11/2015
- Chương I, Chương II: Điều 16, điều 18, điều 19, điều 22, điều 23, điều 29, Chương III: Điều 49 đến điều 52
2.     Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
- Điều 3 đến Điều 6
- Phụ lục số 02 (nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán của các tài khoản 111, 112, 211, 214, 331, 332, 333, 334, 511, 611, 008)
3.     Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
- Điều 3, điều 4, điều 7, điều 10, điều 13, điều 15
4.     Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017
- Điều 22, điều 23
5.     Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công
- Điều 3, điều 10, điều 17, điều 18, điều 19
6.     Nghị định 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam
- Điều 5, điều 6, điều 7, điều 13, điều 16, điều 17, điều 23
7.     Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị ban hành quy định về chế độ đảng phí
8.     Công văn số 141-CV/VPTW/nb ngày 17/3/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW
- Phần II - Quản lý và sử dụng đảng phí, Điểm 1, điểm 2

Tải Nội dung chi tiết tại đây

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Hùng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
HỒ CHÍ MINH - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆPTin được quan tâm

Liên kết website