17:59 ICT Thứ bảy, 25/05/2024
TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC; KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC; XÂY DỰNG TỈNH KON TUM ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang nhất » Nội dung » Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 » Văn bản chỉ đạo của Tỉnh

Tiếp tục triển khai tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiếp tục triển khai tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 24-4-2020, đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ký ban hành Công văn số 1055-CV/TU chỉ đạo tiếp tục triển khai tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự cấp ủy đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 10-12-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 06-HD/TU “về một số nội dung về công tác nhân sự cấp ủy đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025”

Phân công lại thành viên các tổ chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 04-12-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1522-QĐ/TU “về phân công lại thành viên các tổ chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025”

Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 26-11-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 116-KH/TU “về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Thời gian tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 09-10-2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Công văn số 865-CV/TU “V/v thống nhất thời gian tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025”.

Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 03-7-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Ngày 03-7-2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 100-KH/TU “về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Chỉ đạo về đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 03/7/2019 của Tỉnh ủy về “chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 833-CV/TU, ngày 08-8-2019 “về việc thống nhất chọn điểm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025”.