14:20 ICT Thứ năm, 30/05/2024
TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC; KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC; XÂY DỰNG TỈNH KON TUM ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang nhất » Nội dung » Hoạt động các ban Xây dựng Đảng » Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2016): Ngành Tuyên giáo tỉnh Kon Tum - Phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong giai đoạn mới

Thứ ba - 02/08/2016 10:30

Đồng chí Lê Thị Kim Đơn
(Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum)


Ngay từ khi chi bộ đảng đầu tiên ra đời (9-1930), các chiến sỹ cộng sản ở Kon Tum đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, đưa lý tưởng cách mạng của Đảng vào quần chúng nhân dân, cả trong tầng lớp binh lính, cai tù, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, căm thù giặc trong các tầng lớp nhân dân, tạo những chuyển biến tích cực trong đời sống chính trị ở tỉnh lúc bấy giờ. Đó là cơ sở chính trị, tinh thần để 15 năm sau, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đứng lên theo Đảng giành chính quyền thắng lợi ngày 23-8-1945 ở Kon Tum, mở ra thời kỳ mới trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược, Ngành tuyên giáo tỉnh luôn tiên phong, gương mẫu trong việc tuyên truyền, cổ vũ động viên, giáo dục các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ đồng sức đồng lòng, phát huy sức mạnh đoàn kết, ra sức thi đua xây dựng, phát triển phong trào cách mạng; đẩy mạnh tấn công địch, lập nhiều chiến thắng vang dội, góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng tỉnh nhà, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
 
Sau ngày đất nước thống nhất (1975), tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, Ngành tuyên giáo tỉnh đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, tổ chức các đợt học tập, sinh hoạt chính trị về tình hình và nhiệm vụ mới; tuyên truyền giáo dục, khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng của đồng bào các dân tộc, làm cho nhân dân ngày càng hiểu biết và gắn bó hơn đối với chế độ mới; tạo được sự nhất trí về đường lối đổi mới của Đảng, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội, ổn định đời sống đồng bào các dân tộc.
 
Làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ ổn định tình hình tư tưởng, tạo nên sự thống nhất giữa ý chí và hành động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đặt ra; luôn đổi mới nội dung, phương thức công tác, phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngành đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng, chỉ đạo thực hiện và sơ, tổng kết các đề án, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình của cấp ủy về lĩnh vực tuyên giáo sát với thực tiễn; tham mưu đổi mới công tác nghiên cứu, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả; tham mưu cho cấp ủy triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tạo ra sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, củng cố và tăng cường đoàn kết các dân tộc dân tộc, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị. Trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đã gắn kết chặt chẽ việc tuyên truyền, giáo dục quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với việc vận động, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng của địa phương, giúp cho các tầng lớp nhân dân đổi mới lối suy nghĩ, cách làm ăn, quan hệ xã hội, góp phần to lớn trong việc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, phát huy tinh thần tương thân tương ái, củng cố, phát triển mối quan hệ giữa người với người, giữa Đảng, nhà nước với nhân dân. Việc điều tra, thăm dò nắm bắt tư tưởng, tâm trạng xã hội luôn được chú trọng đổi mới, nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có phương án giải quyết đúng chính sách, pháp luật và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; đồng thời định hướng dư luận xã hội lành mạnh. Ngành cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ngành liên quan tham mưu cho cấp ủy tăng cường công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, kịp thời nắm bắt tình hình, đấu tranh kiên quyết với những luận điệu xuyên tạc trái với đường lối, quan điểm của Đảng; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để nhân dân bị kẻ địch lợi dụng chống phá cách mạng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
 
Với những thành tích đạt được trong 86 năm qua, Ngành tuyên giáo tỉnh Kon Tum đã góp phần to lớn trong việc ổn định tình hình tư tưởng, củng cố nhận thức và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; tạo sự nhất quán trong nhận thức và hành động của nhân dân về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; động viên toàn xã hội hăng hái tham gia hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ các cấp qua các thời kỳ.
 
Tự hào với truyền thống của Ngành, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo hôm nay càng phải nhận thức rõ trách nhiệm to lớn và nặng nề trong giai đoạn mới, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV. Cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
 
Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác định hướng chính trị tư tưởng và hướng dẫn dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân đối với việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên theo dõi các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tham mưu chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc với định hướng chính trị tư tưởng và tôn chỉ mục đích. Chủ động điều tra, nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để có sự giải thích, vận động, thuyết phục kịp thời; đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nắm bắt, giải quyết thỏa đáng những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân.
 
Hai là, tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Ba là, tiếp tục tham mưu đổi mới nội dung, phương thức quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bảo đảm cho các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.
 
Bốn là, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng mạnh về cơ sở, giải quyết những vấn đề cụ thể, bức xúc của nhân dân, giúp người dân xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, hướng ngoại, nâng cao ý thức tự lực, tự cường. Phương pháp, hình thức tuyên truyền, vận động cần phong phú, đa dạng, ngắn gọn, súc tích, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn. Kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, vận động đan xen; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ các lực lượng, tạo ra sức mạnh tổng hợp đem lại hiệu quả thiết thực.
 
Năm là, thường xuyên theo dõi, phát hiện kịp thời những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu phản động của các thế lực thù địch để tổ chức nghiên cứu, triển khai đấu tranh phản bác lại một cách hiệu quả. Nắm chắc diễn biến tư tưởng ở từng địa bàn, từng đối tượng, có phương án kịp thời xử lý những tình huống phức tạp có thể xảy ra, đề phòng nguy cơ tự diễn biến từ trong nội bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, cái xấu, tạo ra sức đề kháng mạnh mẽ, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch dưới mọi hình thức./.
 
Lê Thị Kim Đơn
(Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
HỒ CHÍ MINH - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆPLiên kết website