19:23 ICT Thứ bảy, 25/05/2024
TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC; KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC; XÂY DỰNG TỈNH KON TUM ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang nhất » Nội dung » Tin trong tỉnh » Chính trị - Xã hội

Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ trí thức

Thứ hai - 21/10/2019 08:03
Ngày 17-10-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 875-CV/TU về việc triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các huyện ủy, thành ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai có hiệu quả Kết luận số 52-KL/TW, Chương trình số 58-CTr/TU, ngày 08-10-2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 7 khóa X.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thành ủy
- Phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp sáng tạo và trách nhiệm của trí thức đối với xã hội, trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ trí thức trẻ tiếp cận với thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kết nối trí thức khởi nghiệp với các doanh nghiệp, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm, hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm của các doanh nghiệp khởi nghiệp.
- Thực hiện có hiệu quả các Chương trình đã ký kết giữa tỉnh Kon Tum với Trường Đại học Quốc tế- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng, nhất là trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Khuyến khích tạo điều kiện hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong khu vực doanh nghiệp.
- Tăng cường huy động và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thành lập các quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo (cụ thể là Quỹ khởi nghiệp, Quỹ khoa học công nghệ....).
- Định kỳ tổ chức tôn vinh các tổ chức, cá nhân khoa học và công nghệ tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hằng năm tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với trí thức để trao đổi thông tin, đóng góp ý kiến, đưa ra các chủ trương, quyết sách và xây dựng, triển khai thực hiện những chương trình đề án có tầm ảnh hưởng lớn đến kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
- Kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các hội thành viên và tập hợp đội ngũ trí thức trẻ, nhất là trí thức của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Có chính sách khuyến khích, kêu gọi các chuyên gia đầu ngành tham gia liên hiệp hội và tăng cường trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm cho đội ngũ trí thức trẻ của tỉnh.
- Nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum. Tăng cường sinh hoạt tư tưởng, nâng cao ý thức chính trị và trách nhiệm của đội ngũ trí thức đặc biệt là trí thức trẻ, sinh viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức.
(Tổng hợp)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
HỒ CHÍ MINH - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆPLiên kết website