13:58 ICT Thứ năm, 30/05/2024
TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC; KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC; XÂY DỰNG TỈNH KON TUM ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang nhất » Nội dung » Tin trong tỉnh » Giáo dục - Y tế

Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Thứ sáu - 18/10/2019 17:11
Ngày 17-10-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 874-CV/TU về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các huyện ủy, thành ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai có hiệu quả Chương trình số 67-CTr/TU, ngày 29-4-2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", Kết luận số 51-KL/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua xây dựng "Gia đình hiếu học", "Dòng họ hiếu học", "Cộng đồng khuyến học". Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng của xã hội đối với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh trong việc học tập, trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, phát triển năng lực bản thân; chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên trong sử dụng mạng xã hội, nhất là làm tốt công tác định hướng, hướng dẫn sử dụng đúng mục đích của mạng xã hội, để phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy.
- Định kỳ gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng, nhất là việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên và học sinh.
- Tăng cường kỷ cương, nền nếp trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa học đường gắn với tăng cường giáo dục đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh[1]. Bố trí lại đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo tinh gọn, cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.
- Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; thực hiện tốt các giải pháp về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch đào tạo gắn kết với doanh nghiệp; ký kết đào tạo theo đơn đặt hàng và giải quyết việc làm theo nhu cầu của doanh nghiệp, nhất là đào tạo trình độ trung cấp.
- Nghiên cứu xây dựng tài liệu và triển khai dạy học các nghề địa phương tại các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên có dạy văn hóa cấp trung học phổ thông; dạy học gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh; ưu tiên đào tạo các ngành, nghề trong các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phù hợp với lĩnh vực công tác.
- Đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy, kiểm tra, đánh giá các môn lý luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng và văn hóa phù hợp với từng cấp học. Thực hiện việc lồng ghép nội dung giảng dạy về "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong các bộ môn khoa học xã hội và các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp ở tất cả các cấp học, bậc học. Quản lý chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài.
- Phát huy vai trò của Hội khuyến học tỉnh trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; thực hiện hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân.
- Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đảm bảo đủ trường lớp cho học sinh học 02 buổi/ngày, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo. Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương đảm bảo khoa học, thống nhất, liên thông giữa các cấp học, phù hợp với địa phương.
- Đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý giáo dục, coi trọng quản lý chất lượng, gắn trách nhiệm quản lý chuyên môn với quản lý nhân sự và quản lý tài chính. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác quản lý tài chính, tài sản, về chuyên môn, thi cử; kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên, về dạy thêm, học thêm; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm.
- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong giáo dục và đào tạo; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong các cơ sở giáo dục để khuyến khích các doanh nghiệp, xã hội đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo. Rà soát, chấn chỉnh việc đào tạo tại chức, đào tạo liên kết với các cơ sở trong và ngoài nước; thực hiện đúng quy định của Nhà nước về đào tạo tại chức, đào tạo liên kết.
- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Có biện pháp ngăn ngừa tình trạng thu, chi không đúng quy định tại các cơ sở giáo dục.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả các đề tài khoa học, sáng kiến vào các cơ sở giáo dục, gắn kết chặt chẽ nghiên cứu với đào tạo, phục vụ sản xuất, kinh doanh. Thúc đẩy, khuyến khích nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh, sinh viên.
 
(Tổng hợp)
*Tải văn bản tại đâyhttp://www.ktu.dcs.vn/index.php/vi/laws/view-332-CV-874-TU/                                                                     

[1] Theo Chương trình số 53-CTr/TU, ngày 21-02-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) "về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập".

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
HỒ CHÍ MINH - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆPLiên kết website