18:04 ICT Thứ bảy, 25/05/2024
TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC; KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC; XÂY DỰNG TỈNH KON TUM ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang nhất » Nội dung » Hoạt động cấp uỷ Đảng

Đảng bộ huyện Ia H’Drai lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa, con người mới

Thứ hai - 28/08/2023 15:18
Thực hiện Chương trình số 76-Ctr/TU, ngày 17/10/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Trung ương Đảng (khóa XII) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Nổi bật nhất là Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội được thực hiện thường xuyên.

Công tác đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch, các hành vi tiêu cực được chú trọng, tổ chức ngày càng chặt chẽ và khoa học. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn các blog có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước và các nội dung xấu, độc phát tán trên mạng xã hội, Internet..., qua đó tạo sức lan tỏa và hiệu ứng đấu tranh mạnh mẽ trên không gian mạng.

Cùng với đó, việc giáo dục lòng yêu nước, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không hưởng ứng hoặc tiếp nhận những sản phẩm văn hóa độc hại, trào lưu đi ngược lại thuần phong mỹ tục của dân tộc được thực hiện thường xuyên.

Biểu diễn đàn tính, hát then của người dân tộc Tày trên địa bàn huyện Ia H'Drai. Ảnh: DĐN

 

Việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trong các phong trào thi đua yêu nước luôn được chú trọng, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn huyện.

Đồng chí Trương Thị Linh- Bí thư Huyện ủy Ia H’Drai chia sẻ: Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và được nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện phong trào ngày càng đông đảo. Những nội dung cốt lõi của phong trào như xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa... thực sự trở thành các phong trào thi đua sôi nổi và phát triển sâu rộng đến các thôn, khu dân cư, tổ, đội sản xuất các nông trường cao su, cơ quan, đơn vị, gia đình; số hộ gia đình, cơ quan, đơn vị đạt các danh hiệu văn hóa ngày càng tăng.

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, xuất sắc trong xây dựng môi trường văn hóa thật sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư; những hạt nhân tích cực, các điểm sáng văn hóa, các mô hình đã góp phần xây dựng con người về tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh; những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các ngành, đoàn thể, địa phương ghi nhận, khen thưởng kịp thời.

Bên cạnh việc xây dựng môi trường văn hóa, việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở ngày càng phát huy hiệu quả. Với phương châm “nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”, nhiều nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, các công trình phúc lợi được xây mới hoặc sửa chữa với sự đóng góp hàng trăm ngày công lao động của nhân dân; nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn cũng đóng góp, hỗ trợ hàng trăm triệu đồng để xây dựng mới nhà văn hóa thôn. Đến nay, trên địa bàn toàn huyện có 3/3 xã có nhà văn hóa, 21/21 thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng, có 21/21 thôn có công trình văn hóa, thể thao cấp thôn; 5 thư viện ; 8 tủ sách pháp luật.

Công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện được các cấp, các ngành chức năng tích cực tham mưu thực hiện công tác rà soát, kiểm kê, khôi phục và tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện. Huyện đã thành lập đội 8 đội văn nghệ dân gian mang bản sắc văn hóa các DTTS trên địa bàn huyện; trang bị 17 bộ cồng chiêng, hỗ trợ trang phục, âm thanh, nhạc cụ… cho đồng bào các DTTS.

Có thể nói, trong những năm qua, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc triển khai các nội dung trên lĩnh vực văn hóa một cách nghiêm túc, và đạt được một số kết quả nhất định. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Vấn đề nhận thức, đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến quan trọng, tích cực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa mới lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Tác giả bài viết: Dương Đức Nhuận

Nguồn tin: www.baokontum.com.vn/

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
HỒ CHÍ MINH - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆPLiên kết website