14:23 ICT Thứ năm, 30/05/2024
TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC; KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC; XÂY DỰNG TỈNH KON TUM ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang nhất » Nội dung » Hoạt động các ban Xây dựng Đảng » Văn phòng Tỉnh ủy

Thông báo kết luận Hội nghị Văn phòng cấp ủy lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ tư - 28/08/2019 10:30

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ngày 26-8-2019, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 490-TB/VPTU “kết luận Hội nghị Văn phòng cấp ủy lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020”, cụ thể như sau:

Hội nghị Văn phòng cấp ủy lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức ngày 20-8-2019. Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy, văn phòng các huyện ủy, thành ủy từ tháng 10-2016 đến nay, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo tổng hợp, giải đáp các đề xuất, kiến nghị của văn phòng các huyện ủy, thành ủy; hướng dẫn công tác biên tập các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 và phát động phong trào thi đua đối với tập thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc văn phòng cấp ủy. Hội nghị thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể:

1. Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 03-7-2019 của Tỉnh ủy "về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; trong đó, chủ động tham gia xây dựng các văn kiện trình đại hội, đảm bảo toàn diện, sát với tình hình thực tế của địa phương; tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra ở mức cao nhất.

2. Tiếp tục đổi mới công tác thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảm bảo chính xác, kịp thời. Nắm chắc tình hình, chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, nhất những vấn đề mới, đột xuất, phức tạp, quan trọng để lãnh đạo xử lý, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các kết luận, chỉ đạo của cấp ủy.

3. Nâng cao chất lượng tham mưu chuyên sâu trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, đối ngoại; thực hiện tốt công tác đôn đốc, thẩm định các đề án, báo cáo trình cấp ủy đảm bảo đúng quy trình, quy định. Tham mưu tiếp nhận, phân loại đơn, thư gửi đến cấp ủy và chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, quy định.

4. Khai thác, sử dụng có hiệu quả hạ tầng công nghệ-thông tin đã được đầu tư xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, phần mềm chuyên ngành đã được chuyển giao. Tiếp tục thực hiện việc gửi nhận văn bản, trao đổi thông tin trên mạng giữa Văn phòng Tỉnh ủy với văn phòng các huyện ủy, thành ủy và các cơ quan đã kết nối với mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ tỉnh; chú trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

5. Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ, trong đó tập trung triển khai, thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03-4-2018 của Văn phòng Trung ương Đảng; Kế hoạch số 85-KH/TU, ngày 10-3-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về việc thực hiện Quy định số 270-QĐ/TW, ngày 06-12-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam". Thực hiện tốt công tác lập hồ sơ Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định.

6. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy. Chủ động rà soát, xây dựng, bổ sung các quy chế, quy định liên quan đến việc thực hiện chức năng tham mưu, phục vụ của văn phòng cấp ủy đảm bảo khoa học, đồng bộ, hiệu quả.

7. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách tài chính, kế toán. Chủ động thực hiện tốt công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cấp ủy và của văn phòng cấp ủy đảm bảo chu đáo, kịp thời, tiết kiệm và đúng chế độ quy định.
(Tổng hợp)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
HỒ CHÍ MINH - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆPLiên kết website