Cũng như nhiều địa phương khác, Kon Tum đang nỗ lực xây dựng, phát triển chính quyền số nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân tốt hơn. Đồng thời, triển khai chuyển đổi số mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - phát triển xã hội gắn với thực hiện các đột phá chiến lược, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững, trở thành cực phát triển quan trọng của vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, việc đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số cũng đặt ra hàng loạt thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro về lộ lọt bí mật nhà nước, mất an ninh, an toàn thông tin, đòi hỏi công tác cơ yếu, bảo vệ bí mật, an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước cần được đặc biệt chú trọng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ (bên trái) và đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Kon Tum đồng chủ trì buổi làm việc giữa hai cơ quan về công tác cơ yếu, bảo mật, an toàn thông tin, ngày 24/10/2023 (Ảnh: Tỉnh ủy Kon Tum)  

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác cơ yếu, bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin và ngày càng quan trọng hơn trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, do vậy, cùng với việc xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết 56-NQ/TW, ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị “về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Luật bảo vệ bí mật nhà nước, Luật An ninh mạng, Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng và các văn bản quy định của Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Chỉ đạo các Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết 56-NQ/TW và Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 56-NQ/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an toàn thông tin. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo thành lập Tiểu ban an toàn, an ninh mạng tỉnh để thống nhất chỉ đạo, điều phối chung từ sự phối hợp giữa các lực lượng có liên quan.

Trong thời gian qua, các tổ chức cơ yếu trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác bảo mật thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp. Tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức vững mạnh, phù hợp với sự lãnh đạo, chỉ đạo của từng lực lượng; xây dựng và phát triển hệ thống kỹ thuật mật mã vững chắc, đồng bộ, từng bước hiện đại.

Tiểu ban an toàn an ninh mạng thường xuyên kiểm tra đánh giá công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng tại các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố nhằm phát hiện nguy cơ, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật gây mất an ninh, an toàn để kịp thời báo cáo đề xuất chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót, xử lý hành vi vi phạm và hướng dẫn, kiến nghị giải pháp khắc phục.

Các cơ quan trực tiếp quản lý cơ yếu đã thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị - tư tưởng và giải quyết kịp thời đầy đủ các chế độ, chính sách có liên quan đến người làm công tác cơ yếu. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ nhân sự được học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hiện Kon Tum có đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có tinh thần nỗ lực, cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế, trong đó lực lượng cơ yếu, công chức chuyên trách công nghệ thông tin và chuyên gia về an toàn thông tin mạng, chuyển đổi số còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Do đó, tỉnh mong muốn Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Cơ yếu các Bộ, ngành tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên cơ yếu, nhất là kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, phần mềm, ứng dụng của ngành Cơ yếu để lực lượng cơ yếu của tỉnh phát huy được hiệu quả trong việc sử dụng hệ thống, trang thiết bị nghiệp vụ của ngành, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh xảy ra, đồng thời có thể tham gia vào một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm đảm bảo thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong tình hình mới.

Trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; các thế lực thù địch tìm mọi cách tiến hành hoạt động thu tin, mã thám, lấy cắp thông tin bí mật nhà nước nên nguy cơ mất an toàn và lộ lọt thông tin bí mật nhà nước ngày càng cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc của các cơ quan quản lý nhà nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức như việc rò rỉ, lộ lọt thông tin, xuyên tạc và phát tán thông tin xấu, độc, sai sự thật…

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường ứng dụng giải pháp của ngành Cơ yếu để đảm bảo bảo mật, an toàn thông tin bởi đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần giữ thành quả đạt được mà còn đảm bảo sự liên thông, liên tục cho quá trình vận hành hệ thống.

Cán bộ Cơ yếu Tỉnh ủy Kon Tum tích cực triển khai nhiệm vụ (Ảnh: Tỉnh ủy Kon Tum) 

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cơ yếu, bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xác định một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, cụ thể:

Một là, tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong các chương trình, kế hoạch, chỉ thị đã ban hành của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển cơ yếu, chuyển đổi số và bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Trong đó, chú trọng thực hiện Đề án xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, hiện đại giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045 trên địa bàn.

Hai là, tăng cường vai trò, trách nhiệm của Tiểu ban an toàn, an ninh mạng tỉnh trong bảo vệ bí mật nhà nước. Chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm bảo vệ an toàn tuyệt đối các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Ba là, tiếp tục phát huy tốt vai trò của lực lượng cơ yếu trong công tác bảo mật thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang. Chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để bổ sung, hướng dẫn cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Công tác cơ yếu, bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là trọng tâm của quá trình chuyển đổi số, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và lâu dài; phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng quản lý chặt chẽ của Nhà nước và sự vào cuộc của cả hệ thống thống chính trị. Trong đó, đội ngũ những người làm cơ yếu, công nghệ thông tin phải thực sự phát huy vai trò nòng cốt, có những chuyển đổi căn bản về nhận thức, cách làm; xây dựng và phát triển lực lượng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn./.

 
A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum